• Гаранция

     ГАРАНЦИЯ

     Преди употреба на стоките, моля прочетете инструкциите за употреба и гаранционната карта.Гаранционното обслужване на стоките се извършва в сервизите посочени в гаранционната карта jackpyke.bg предоставя пълното си съдействие при комуникацията между клиента и съответния сервиз за гаранционно обслужване при откриване на фабричен дефект или повреда.За начало на гаранционният срок се счита датата на продажба и е валиден на територията на Република България. 

     Гаранцията може да не важи  за определени компоненти на стоката, които са без или с ограничен гаранционен срок (до 3, 6 или 12 месеца) съгласно условията на производителя на продукта. Консумативите нямат гаранция.

     Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

     - Когато не се представят гаранционни документи или има несъответствие между посочените данни в гаранционната карта с тези на стоката.

     - Когато гаранционните документи са преправяни. 

     - Когато повредите са причинени от неправилна или груба: употреба/транспорт/съхранение/монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности или храна, влияние на химически продукти, излагане на влага, изпарения, пряка слънчева светлина или на крайни температурни условия, корозия, окисление, вибрации, лошо охлаждане, природни бедствия и външни въздействия, включително, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен външен вид, влошаване поради неправилна експлоатация.

     - Когато целостта на стоката или опаковката е нарушена.

     - Когато етикетът на производителя или гаранционният стикер липсват или са изтрити.

     - Когато продуктът е експлоатиран неправилно, в противоречие с инструкциите и гаранционните условия на производителя в гаранционната карта или съпътстващата продукта документация.

     -  Когато стоката е ескплоатирана не по предназначение.

     - При постъпване на продукта за сервиз се издава сервизен протокол (в два екземпляра), попълнен от служител и подписан от клиента.

     Срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на продукта в сервиза.

     - При рекламация, клиентът трябва да представи гаранционна карта(касова бележка). В противен случай гаранцията на стоката е невалидна.

     - Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.

     Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП, а именно:

      

     Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

     (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

     1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

     2. значимостта на несъответствието;

     3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

     Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

     (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

     (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

     (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

     (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

     Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

     1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

     2. намаляване на цената.

     (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

     (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

     (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

     Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

     (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

     (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

      

     Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

     1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;

     2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;

     3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.

     (2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

     (3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

      

     Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на сключване на договора или датата на получаване на стоката при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. 

     jackpyke.bg трябва да бъде информиран за решението за отказ по електронната поща на адрес: office@isd-bg.com

    • ФИЛТЪР

    • КОНТАКТИ

     АЙ ЕС ДИ БГ ЕООД
     Адрес по регистрация на фирмата: гр. София, ул. Деян Белишки №54.

     : София 1517, бул. Ботевградско шосе, № 247
     : 02/9835014
     : 088/5042084
     : on-line_isd